Ve firmě

1. 1047-ISO9001

Chambrelan má ISO9001: 2000 na témìř 10 let.Naše první certifikace byla potvrzena Bureau Veritas 20.června 2005. Od té doby byl pravidelnì obnovovován.Naše kvalita je aktualizována a je v souladu s naší produkcí.Zde si můžete stáhnout náš certifikát na tomto odkazu.

2. 1046-RoHS / REACH

Všechny naše výrobky jsou v souladu se standardy bezpečnosti a ochrany zdraví. K dnešnímu dni naše výrobky a výrobní metody neobsahují a nepoužívání látek podléhajících REACH a RoHS předpisům.

3. 1041-Zkušební protokol zatížení lišty

Zatížení jsou určeny k zajištìní pohodlného používání. Bylo provedeno přísné testovaní na zkušební stolici. Teoretické výpočty jsou potvrzeny certifikáty. Určíme přijatelnou úroveò zatížení, podle našich montážních podmínek k zajištìní správné funkce, to znamená, mìkký a hladký posuv při průmìrné životnosti. Protokol navazuje na následující kroky: Simulační výpočty konečných prvků, je počáteční zkušební zatížení určuje pevnost v tahu (Rm) a mez kluzu (Re). Toto zatížení se používá ke zkušebnímu zařízení pro kontrolu teoretické hodnoty získané výpočtem. Po ovìření tohoto výpočtu certifikátem opakujeme tyto kroky pro ostatní další délky. Zkušební test odolnosti byl proveden na 15 0000 cyklů.

4. 1040-Nitridace

Je volitelná tepelné zpracování, který poskytuje tvrdost. Nicménì v případech velmi častého používání (např. montážní automobilové linky) nebo rychlého posunu (přesahujícího 0.3 metru za sekundu) doporučujeme právì tuto povrchovou úpravu. Dosáhneme tím povrchové tvrdosti materiálu v řádu 35 HRC, což odpovídá tvrdosti ložiskové kuličky. Odolnost proti opotřebení je tím výraznì zvýšena. Tím, že je tato úprava provádìna ve vakuu, lépe proniká do materiálu, než je tomu při úpravách v solné lázni. Takto se zvýšení tvrdosti projeví témìř na 3/10 povrchu.

5. 1037-Novinky & Vývoj

Neustále se snažíme hledat jednodušší nebo efektivnìjší technická řešení. V dobì vydání katalogu budou nìkteré výrobky dostupné už ve své inovované podobì, nìkteré budou zcela nové a nìkteré se už nebudou vyrábìt. Zde uvádíme jen nìkteré příklady; pro další podrobnosti navštivte naše internetové stránky. Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.
Slide and Tilt
Výklopná lišta: systém Slide N Tilt, pro lepší dostupnost k zařízením umístìným ve výšce.
Madlo
lištám nabízíme jako doplněk ergonomické madlo, které v kombinaci se zámkem umožňuje několika způsoby zablokovat pohyblivý prvek lišty. Systém navržený tak, aby byl velmi odolný, je řešením "na klíč", tj. snadno namontovatelný pro většinu aplikací.

6. 1016-Výrobní tolerance

Obecné výrobní tolerance našich profilů jsou v souladu s normou ISO 2768-cL (NFEN-2768-cL). Pro obrábění jsou tyto tolerance v souladu s normou ISO 2768-mK (NFEN-2768-mK). Všeobecné výrobní tolerance

7. 1015-Zboží skladem

Naše skladové zásoby jsou velké a odpovídají nejčastìjším požadavkům klientů.
Pro lišti
obvykle na skladì délkách od 150 mm do 900 mm v přírůstcích po 50 mm, pak 1000-2.000mm v krocích po 100 mm.
Pro lineární vedení
délka na skladì, jsou 500, 1000, 1500,2000 mm. Produkty skladem jsou obvykle dodávány do nìkolika dnů. Pokud odkaz není k dispozici, můžeme vyrobit snímky, a to i na nìkolik jednotek. Nìkdy můžeme zmìnit nìkteré vlastnosti modelů skladem snížit dobu zpracování.
Najděte, co hledáte

Máte otázku ?

1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…

Kontaktujte nás