Teleskopická lišta

1. 1017-Pravidla montáže

Lišty jsou koncipovány pro instalaci nakolmo, v páru a se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku. Pravidla správné montáže: v páru, nakolmo, se zátìží rovnomìrnì rozloženou na pohyblivém prvku,rovinnost instalačních ploch,použití všech fixačních bodů,dodržení rovnobìžnosti lišt,instalace lišt v úhlu (zarážky),využití celé délky pohybuv,zdálenost mezi listy je ménì než 2 metry,pokojová teplota,nastavení délky pohybu před upevnìním.

2. 1010-Oboustranný výsuv

U nìkterých modelů lišt lze přizpůsobit výsuv smìrem dopředu nebo dozadu. Pozn.: Implementace je u dvouprvkových lišt jednoduchá, u tříprvkových lišt si vyžaduje přídavné zařízení, které vylučuje osazení interním systémem aretace. Nìkterá aplikace teleskopických lišt nejsou vhodná. Více informací najdete na stránkách u daného produktu.

3. 1007-Zpevnìné lišty

Zpevòující kuličky umožòují eliminovat torzní síly působící na zatìžované prvky lišty. Tato úprava výraznì zvyšuje přípustnou zátìž a zároveò zmenšuje sílu nutnou k otevření a zavření lišty. Orientujeme se především na lišty pro vysoké nosnosti. Na základì našich standardních výrobků jsme vyvinuli celou řadu tzv. ?zpevnìných? lišt, které postupnì nahradí lišty standardní. Tato vlastnost spočívá v implementaci zpevňujících kulićek do profilu lišt, jež odstraní torzi částí podrobených zátěži. Tato úprava výrazně zvyšuje přípustnou zátěž a zároveň zmenšuje sílu nutnou k otevení a zavření lišty. Tento typ výrobku je doporučen především u aplikací, kde je lišta podrobena kroutícímu momentu či při montáží naplocho.

4. 1045-Stírače

Výsuvy nemají zařízení na ochranu proti nečistotám Stejnì jako všechna kuličková ložiska jsou kolejnice a lišty velmi citlivé na častíce ve svých drahách (např. písek). Může dojít k zastaveníkuliček. Nejsme schopni zajistit ochranu před nečistotami. Každá alternativa by mìla být samostatnì hodnocena při návrhu. Na nìkterých kolejích, můžeme poskytnout volitelný stìrací tìsnìní E53 ST53 SNT

5. 1044-Mazání

Lišty dodáváme standardnì lehce promazané už z výroby. Pro ocelové lišty používáme ložiskové vysokotlaké mazivo, hliníkové a nerezové posuvy jsou ošetřeny bílou vazelínou. Na vyžádání je možné lišty ošetřit:
 • potravinářským tukem (pro použití v režimu čistých provoz)
 • vysokoteplotním mazivemmazivem
 • neobsahujícím teflon (lakovací kabiny)
 • bez maziva (tuto variantu nedoporučujeme)
Lišty jsou dodávány lehce namazané. Doporučujeme mazání více namáhaných drah po instalaci, a to zejména v případì intenzivního používání.
Pozn.:
Pravidelné mazání prodlužuje životnost výsuvů.

6. 1043-Synchronizace

Nìkteré lišty mohou být vybaveny sekvenčním otevíráním lišt Tento systém, je k dispozici na nìkterých tří prvkových lištách, výraznì snižuje potřebnou sílu k otevírání. Tato funkce se používá při zatížení. RA7S E1020

7. 1025-Kompletace

Jednotlivé prvky lišt mají různou výrobní toleranci. Tato tolerance je kompenzována párováním průmìrů kuličkových ložisek za účelem zajištìní pružného vedení bez zbytečné vůle. Standardní montáž vyhovuje vìtšinì aplikací. Na základì požadavku mohou být lišty kompletovány v předepnutém nebo naopak velmi volném stavu, pokud to aplikace vyžaduje, např. v sušičkách.

8. 1023-Možnosti

Parametry uvedené na tìchto stránkách odpovídají standardní výrobì nebo bìžným požadavkům. Naše postavení výrobce nám umožòuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky. Chambrelan může bez problémů upravit: délky prvkůdélky výsuvuotvory, průmìry a roztečepovrchovou úpravupříslušenství a fixační doplòkymazaní Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.

9. 1022-Údržba

Lišty jsou při výrobì ošetřeny vysokotlakým ložiskovým mazivem, které zajišťuje maximální životnost, a to při malých nárocích na údržbu. V případì neobvyklých podmínek (přítomnost brusného prachu, vysoká frekvence používání) je však pravidelná a systematická údržba nezbytná. Kolejnice musí být pravidelnì mazaná. Více informací...

10. 1021-Montáž ve znečištìném prostředí

Pokud budou lišty vystaveny prachu, písku a podobným nečistotám, které by mohly zanést ložiskové dráhy, doporučujeme, abyste provedli vlastní opatření k ochranì lišt.

11. 1020-Intenzivní používání

V případì intenzivního používání nebo použití v prostředí se silnými vibracemi doporučujeme úpravu lišt uhlíkovou nitridací, která zajistí vìtší odolnost oceli proti opotřebení. Více informací...

12. 1018-Montáž naplocho / Namáhání krutem

Některé lišty mohou být použity v této konfiguraci. Více informací... Pamatujte si, že při upevnìní naplocho nosnost výsuvu klesá ve srovnání se základním upevnìním. Při instalaci naplocho bude průhyb a síla nutná k otevření vyšší. Prosím podívejte se na konkrétní produkt stránky, kde je více informací U některých modelů je nutné přidáním podložek (nejsou součástí dodávky) zajistit větší vzdálenost (kóta C) mezi jednotlivými prvky (viz schéma), aby zejména vlivem průhybu nedocházelo ke tření.

13. 1014-Provozní Rychlost

Teleskopické lišty
Maximální doporučená rychlost pohybu je 0,3 m/s.
Kolejnicová vedení[
Maximální doporučená rychlost pohybu je 0,5 m/s.

14. 1013-Provozní teplota

Všechny lišty jsou určeny k provozu při teplotách od -20°C do +80°C. Nìkteré typy lišt je možno používat v teplotním rozpìtí -50° až +250°C. Teplotní rozsah je třeba upřesnit před zadáním do výroby, abychom mohli lišty ošetřit vhodným mazivem. Více informací...

15. 1012-Rozpojitelnost

Rozpojitelnost je variantou dostupnou u určitých modelů lišt. Umožòuje odpojit pohyblivý prvek lišty a posléze jej znovu do téže lišty zasadit. Tato varianta připadá v úvahu při instalacích ve stísnìných prostorech, v nichž by bylo obtížné montovat standardní lišty. Stejnì tak je vhodná pro zařízení vyžadující opakovanou a častou údržbu. Tento systém je technicky velmi náročný, a proto citlivý k nevhodné manipulaci. V rámci možností Chambrelan doporučuje radìji použití systému rychlého uchycení, jako jsou například přesné šrouby s válcovou hlavou.

16. 1011-Lišta – 2 V 1

Pevný prvek lišty obsahuje 2 pohyblivé prvky, které se vysouvají na obì strany. Tato aplikace je vhodná např. pro lišty rozkládacích pracovních stolů.

17. 1009-Zámek

Volitelné aretovací zařízení umožòuje zablokovat lištu v její koncové pozici ? vysunuté (V), zasunuté (F) nebo vysunuté i zasunuté (VF). Lištu lze odblokovat pouhým zatlačením na západku na pohyblivé části lišty. Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, kontaktujte nás. K dispozici jsou tři typy zámků:
Zámek v otevřené poloze
Zámek v zavřené poloze
Zámek v otevřené i zavřené poloze
Odemknutí středního prvku je automatické.
Pozn.:
Ve vìtšinì případů stačí, aby byla v páru vybavena jen jedna lišta aretačním zařízením. Madlo s externím zámkem je zajímavý doplnìk pro zásuvky a poskytuje snadnìjší přístup.  

18. 1006-Povrchová úprava

Všechny lišty jsou dodávány s antikorozní povrchovou úpravou. Pro vìtšinu aplikací je postačující povrchová úprava bílý pozink (RoHS) pro ocelové lišty a bezbarvý elox pro hliníkové lišty. Všechny lišty Chambrelan jsou dodávány s protikorozní úpravou (vyjma specifických požadavků klienta). Standardní antikorozní úpravy vyhovují většině aplikací.

19. 1005-Materiály

3 typy materiálů:
 • ocel,
 • hliník,
 • nerez.
OCEL
Chambrelan vyrábí své profily lišt tažením nebo obrábìním ve velkých délkách, obvykle 6 metrů. Tvarováním profilů za studena jsou zlepšovány vlastnosti a kvalita použitých ocelí. Tažený profil z oceli typu XC18, použitý v řadách RA5 a dalších, nabízí na kluzné ploše kvalitu polotvrdé oceli. U výrobků určených pro velké zatížení používá Chambrelan polotvrdé oceli typu XC38, rovnìž tvářené za studena. Kuličky jsou z chromované oceli typu 100C6.
HLINÍK
Profily jsou extrudované 6060T5. Kuličky jsou z nerezové oceli.
NEREZ
Naše profily z nerezové oceli jsou k dispozici v provedení 304L nebo 316L, tažené za studena nebo válcované. Kuličky jsou z nerezové oceli.

20. 1004-Průhyb

Průhybem se rozumí deformace mìřená na konci páru lišt ve vysunuté poloze při působení zátìže. Průhyb závisí na délce výsuvu, na zátěži, na způsobu upevnění (nakolmo, naplocho) a na tom, zda jsou respektována pravidla správné montáže. Průhyb je přímo úměrný aplikovanému zatížení. Hodnoty najdete na stránkách produktů a na technických výkresech.

21. 1003-Přípustná zatížení

K dispozici je celá škála typů s nosností od nìkolika málo kil až po více než 1500 kg. Přípustné zatížení je myšleno:
 • pro pár lišt umístěných nakolmo,
 • pro plně vysunutou lištu,
 • pro rovnoměrně rozloženou zátěž působící na pohyblivý prvek lišty.
Nosnost je maximální síla, kterou vydrží kuličkový vozík namontovaný nakolmo. Více informací... Nosnosti odpovídají zkušebnímu protokolu stanovenému tak, aby zaručoval pohodlné používání. Více informací... Nosnosti uvedené na tìchto stránkách zahrnují značný bezpečnostní koeficient, což zaručuje odolnost lišt ve vìtšinì aplikací. Výsuv lze do jisté míry upravit, průhyb se ale bude zvyšovat a nosnost a životnost se sníží. Naproti tomu nižší zatížení výkonové parametry zlepší. Přípustné zatížení závisí především na:
 • délce výsuvu: delží výsuv snižuje přípustné zatížení, kratší výsuv umožňuje zátěě navýšit,
 • na způsobu montáže: lišty jsou určeny pro montáž nakolmo (tomu odpovídá zobrazení na technických nákresech).
Při montáži lišt naplocho, je vhodné snížit zatížení. Více informací...

22. 1002-Variabilita výsuvů

Výsuvem je myšlena pohyblivá část lišty, která přesahuje pevnou část. Délka výsuvu závisí na počtu prvků lišty a měří se vzhledem k liště v zasunutém stavu. Standardní výsuvy jsou v délce od 100 mm do 3 metrů. 3 druhy výsuvu:
 • částečný výsuv : 0,7 L
 • plný výsuv : L
 • extra výsuv : 1,5 L
částečný výsuv:
2/3 zavřené délky, část mobilního prvku zůstane zasunuta v pevném prvku lišty.
plný výsuv:
celá zavřená délka díky doplòkovému prostřednímu prvku.
extra výsuv:
150 % zavřené délky, a to díky 2 prostředním prvkům. Délka výsuvu může být přizpůsobena podmínkám použití. Tato adaptace se provádí v závislosti na délce kuličkového vedení. Výsuv může být zkrácen nebo prodloužen až o 10 % standardního výsuvu. Délka výsuvu ovlivòuje kapacitu nosnosti lišty. Čím vìtší je výsuv, tím nižší je přípustná nosnost. Výsuv se provádí obvykle jen z jedné strany lišty. U nìkterých aplikací se však může ukázat jako nezbytné zajištìní přístupu k zásuvce z obou stran konstrukce. V tomto případì lze použít lišty s oboustranným výsuvem. Více informací... Některé produkty nenabízejí výsuv a mají funkci nosné a vodící lišty, jako např. lineární kolejnicové vedení nebo lišta R53G.

23. 1001-Zavřená délka

Toto je délka nejdelšího vedení. Standardní teleskopické lišty jsou skladovány v délkách od 150mm do 2000mm, v závislosti na typu lišty. Pro identifikaci lišty je třeba upřesnit referenci a délku v zasunuté poloze. Skladové délky odpovídají nejčastìjším požadavkům. Standardní teleskopické lišty jsou skladovány v délkách od 150 mm až 2 000 mm, odstupňováno po 50 mm. Na objednávku je možné vyrobit i jiné délky. Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.
Najděte, co hledáte

Máte otázku ?

1.Technické parametry?

 • Montážní schéma
 • Dostupnost výrobku/li>
 • Nosnost…

2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

 • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
 • Výběr modelu podle nosnosti…

Kontaktujte nás