Pojezdová kolejnice

1. 1035-Pravidla a doporučení pro montáž kolejnicového vedení

Lineární kolejnicové vedení s vnitřním obìhem kuliček je spolehlivý a robustní výrobek s dlouhou životností. Při respektování základních pravidel správné montáže vám toto kolejnicové vedení zaručí dokonalou spokojenost:
  • rovinnost instalačních ploch,
  • vrtání v celé délce kolejnice,
  • při montáži nevypojovat a neinstalovat vzhůru nohama (na strop),
  • chránit kolejnice před zanešenímteplota v místnosti.
Montáž nakolmo:
ideální montáž lišty, protože umožòuje lepší rozložení sil.
Montáž naplocho :
Lišty namontované naplocho budou mít sníženou nosnost.
Provozní Rychlost
Více informací...
Provozní teplota
Použití při vysokých teplotách (>100°C) je třeba upřesnit před zadáním do výroby! Nabízíme vozíky pro standardní i vysoké teploty.
Pozor:
Nìkteré montáže se nedoporučují : montáž na nerovné ploše, v abrazivním prostředí, ve vysokých teplotách a nebo montáž s vychýlenou nosností. V případì nesprávné montáže bude posuv vykazovat nepravidelnosti a životnost bude snížena.

2. 1034-Fixační Otvory

Vozíky jsou opatřeny otvory se závity. Tyto otvory nelze mìnit. Standardnì dodáváme kolejnice bez otvorů. Mohou být doplnìny za příplatek v prodloužené dodací lhůtì.

3. 1032-Koncové zarážky

Naše lineární vedení jsou dodávány s dorazy. Jsou navrženy tak, aby sloužil jako trvalé dorazy. V případì, že si dodáte svůj doraz, tak je důležité, aby se vozík zastavil o plastovou zarážku.
Zakázková výroba:
Přepravní zarážky Výrobky jsou dodávány s transportními zarážkami zabraòujícími vysunutí vozíku z kolejnice. Tento druh zarážek nelze používat jako stálé koncové zarážky. Je velice důležité instalovat zarážky vozíků. Kdyby vozík vyjel z kolejnicového vedení, kuličky by vypadly z vnitřních obìžných drah a pomíchaly se. Následnì je už nemožné vozík znovu umístit: k vyladìní výrobních tolerancí dochází díky lehce odlišnému průmìru kuliček.

4. 1031-Pohyb

Využitelná délka pohybu vozíku je rovna délce kolejnice zmenšené o délku samotného vozíku a kryty zarážek. Maximální délka dodávaného vedení je 2 m. Pokud je třeba instalovat vedení o vìtší délce, mohou být jednotlivé kolejnice pospojovány za sebou.

5. 1030-Přípustná zatížení

Zatížením se rozumí maximální síla, kterou unese kuličkový vozík. Nosnost je maximální síla, kterou vydrží kuličkový vozík namontovaný nakolmo.Nosnosti uvedené v tabulkách jsou dány vozíkem. I když obsahují značný koeficient bezpečnosti, musejí být uzpůsobeny dle použití nebo typu montáže, zvolené pro dané zařízení. Rovněž intenzivní používání vede k nutnosti snížit maximální přípustnou nosnost. Podobnì montáž naplocho snižuje maximální přípustné zatížení. Pozn.: Tento typ výrobku značnì špatnì snáší zátìže podléhající kroutícímu momentu. Je proto nutné maximálnì vycentrovat náklad nebo použít další vozík pro eliminaci daného kroutícího momentu. Přesné informace naleznete v technickém výkresu.

6. 1029-Kolejnicové vedení

Podstatou kolejnicového vedení jsou vozíky s vnitřním obìhem kuliček posouvající se po kolejnici. Kolejnice lineárního vedení jsou vyrobeny z ocelových profilů tažených za studena v délce 6 metrů (nìkteré kolejnice jsou z hliníku nebo nerezové oceli). Způsob výroby tvarováním za studena dodává materiálu odolnost proti opotřebení, odpovídající polotvrdé oceli. Kolejnice se upevòují pomocí šroubů. Na požádání mohou být upraveny jak rozteče otvorů, tak i jejich počet. Pozor: Otvory pro šrouby jsou volitelnou variantou a bez upřesnìní zákazníka bude kolejnice dodána bez otvorů.

7. 1024-Stavebnicový systém

Jako výrobci jsme schopni nabídnout Vám možné upravení daného produktu. Naše postavení výrobce nám dovoluje nabídnout vám rozlišné adaptace našich výrobků. Za účelem získaní nových funkcí nebo specifických rozmìrů lze tyto výrobky mezi sebou kombinovat nebo spojovat. Lišty mohou být rovnìž kombinovány s kolejnicovým vedením, v nìkterých případech lze dokonce umístit do lišt kuličkové vozíky... Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.

8. 1008-Koncové zarážky

Zarážky, jejichž velikost odpovídá modelu lišty, omezují výsuv, a to jak při zavírání, tak i otevírání. Více informací

9. 1019-Vertikální montáž (Pohyb nahoru a dolů)

U tohoto typu montáže je vhodnìjší použít lineární kolejnicové vedení teleskopické lišty jsou konstruovány pro fungování v horizontálním smìru. Při vertikální nebo naklonìné poloze se kuličkové klece posunují gravitací smìrem dolů. Toto posunutí vede k postupnému omezení výsuvu. V tomto případì nabízíme technické řešení v podobì speciálních zarážek, proto je nutné nás o vertikální montáži informovat před zahájením výroby. Prosím, kontaktujte nás v případì vertikální montáže před zahájením výroby.
Najděte, co hledáte

Máte otázku ?

1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…

Kontaktujte nás